Ø. Kleppe barnehage AS
Forsiden
Om barnehagen
Generell informasjon
Foreldre informasjon
Dagsrytme
Ukerytme stor gruppe
Ukerytme litengruppe
Førskolegruppen
De yngste
Barn og helse
Månedstema
Vedtekter
Jobe hos oss?
Kontakt oss
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok
220839 sidevisninger
Vedtekter for Ø. Kleppe barnehage AS

                       


VEDTEKTER FOR Ø. KLEPPE BARNEHAGE AS 1. EIERFORHOLD


Ø. Kleppe Barnehage AS er en privateid barnehage for barn i alderen 0-6 år.


Barnehagen eies av Bente Andal som er ansvarlig for driften av barnehagen.


Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd i samsvar med lov om barnehager.  1. SAMARBEIDSORGANER


   1. Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, hvor hver gruppe er likt representert. Eier kan selv bestemme om den vil være med i samarbeidsutvalget. Foreldre og personalrepresentantene sitter for ett år om gangen.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, som først og fremst skal ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene. Samarbeidsutvalget skal ha seg forelagt saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til foreldrene. samarbeidsutvalget skal, med utgangspunkt i

”Rammeplan for barnehagen”, fastsette en årsplan for barnehagens pedagogiske

virksomhet.


2. Foreldrerådet

Foreldrerådet opprettes etter lov om barnehager § 4. Det består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen, og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehage og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.3. FORMÅL


Ø.Kleppe barnehage AS skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og kommunale vilkår for barnehagevirksomhet, barnehagens egne vedtekter og rammeplan.


Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.


Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.4. ÅPNINGSTIDER


Barnehagen er åpen fra mandag til fredag fra kl 07.15 til kl 16.30.

Sommerferien er i juli måned. Barnehage er da stengt.

Barnehagen holdes ellers stengt:

Fra og med julaften til og med første nyttårsdag, mandag før skjærtorsdag til og med andre påskedag og fredag etter Kristi himmelfartsdag.


Blir barna hentet etter stengetid ilegges det et gebyr på kr 200,- pr påbegynte halvtime.5. OPPTAKSKRETS/KRITERIER


Styrer foretar opptak i samarbeid med eier.

Hovedopptaket følger samordnet opptak i Askøy kommune med søknadsfrist 1. mars. Det foretas suppleringsopptak gjennom hele året.


Opptaks krets i Ø. Kleppe barnehage er barn i Askøy kommune og nærliggende kommuner.


Kriterier:


 1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester § 4-12, § 4-4 annet og fjerde ledd har rett til prioritert opptak.


          2. Personalbarn og søsken av barn med plass i Ø. Kleppe barnehage.


  3. Barn i en vanskelig livssituasjon p.g.a sykdom o.l. og/eller sosiale vansker, eller av andre grunner har særlig behov.


  4. Barn hvor begge foreldre er tospråklig/fremmedspråklig med unntak av svensk og dansk.Barnehageplass søkes elektronisk via Hypernet Barnehage;

https://askoy.ist-asp.com/askoypub/login.htm;jsessionid=2BC9C83200857FD47A3DC747A85404EC.tomcatJonasASKOY

6. OPPSIGELSESFRIST


Barnehageplassen beholdes frem til skolestart eller til skriftlig oppsigelse foreligger. Oppsigelsesfrist er 1 – en måned fra den første i hver måned. Reglene for oppsigelse og betaling gjelder fra den dagen foresatte bekrefter å ha tatt imot plassen. På grunn av problemer med å ta inn barn mot slutten av barnehageåret kan ikke plassen sies opp etter 1. april. Blir plassen sagt opp etter 1. april, må plassen betales frem til 15. august.7. AREALUTNYTTING


Barnehagen er offentlig godkjent, og følger arealnormen på 4 kvm for barn over 3 år og 5,3 for barn under 3 år.8. FORELDREBETALING


Foreldrebetaling følger maksimalgrensen som fastsettes av Stortinget. Det gis søskenmoderasjon og inntektsgradert betaling jamfør kommunalt vedtak i barnehagens vertskommune. Betaling for kost kommer i tillegg. Betaling regnes

fra tildelingsdato som fremkommer i tilbudsbrev om plass.


Foreldrebetalingen gjelder for 11 måneder; juli måned er betalingsfri. Faktura sendes foresatte forskuddsvis med forfall ca 10. i hver måned. Begge foresatte er solidarisk ansvarlig for utestående oppholdsbetaling selv om betalingskravet faktureres en av de foresatte.

Vesentlig mislighold medfører skriftlig oppsigelse av plassen med 1 måneds varsel fra den 1. eller den 15. i en måned. Vesentlig mislighold er blant annet ikke betalt oppholdsbetaling etter purring.9. FORSIKRING


Eier har ansvars- og ulykkesforsikring i Gjensidige forsikringsselskap for alle som har plass i barnehagen.10. SYKDOM


Når et barn begynner i barnehagen, skal det fremlegges opplysninger om barnets helse på eget skjema.

Det skal meldes fra til barnehagen om barnet er sykt eller av annen grunn ikke kommer i barnehage samme dag.

Syke barn skal ikke være i barnehagen. Styrer avgjør om et barn p.g.a. sykdom må holdes borte fra barnehagen en periode.
11. INTERNKONTROLL


Systematisk helse, – miljø- og sikkerhetsarbeid gjennomføres i samsvar med Internkontrollforskriften, som gir bestemmelser om oppfølging av krav fastsatt i en rekke lover, blant annet arbeidsmiljøloven, brannvernloven, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager, m.fl. Alle barnehager skal ha tilgjengelig dokumentasjon for dette arbeidet.

Barnehagens internkontrollsystem er eiers ansvar og skal ivaretas ved jevnlig kontroll av eier i samarbeid med styrer. Barnehagens internkontrollsystem er tilgjengelig i barnehagen.12. ANNET


Politiattest:

Alle ansatte i barnehagen skal legge frem tilfredsstillende politiattest.Taushetsplikt/ Opplysningsplikt:i h.h.t. til lov om barnehager §§ 20-22:

De ansatte i barnehagen har taushetsplikt.

Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten og opplysningsplikt til barneverntjenesten.

Endring av disse vedtektene foretas av eier i samarbeid med foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

 


( 04/02/2021 )
 
 Logg inn for å se alt innhold:
 
Skriv passord:


Send e-post hvis problemer